O Banku

Historia Banku

Bank Spółdzielczy w Białopolu istnieje już ponad pół wieku (rok powstania – 1950). Początkowo miał swą siedzibę w pobliskiej Dubience. Do 2000 roku prowadził działalność tylko na terenie Gminy Białopole. W 2000 roku przyłączył Bank Spółdzielczy w Uchaniach tworząc wspólny Bank o większym kapitale własnym. W następnym roku utworzono Punkt Kasowy w Teratynie. Bank dzięki temu mógł zwiększyć m.in. akcję kredytową, przyniosło to również wiele innych korzyści.
Ostatnie lata to okres bardzo dynamicznego rozwoju usług bankowych w obu gminach. Bank skupia obecnie 1,8 tys. członków.
Bank rozwija na szeroką skalę działalność kredytową. W portfelu kredytowym największą pozycję stanowią kredyty rolnicze, których udział wynosi ponad 60%. Spłacalność zaciągniętych kredytów jest dobra, udział należności nieregularnych nie przekracza 0,5 %. Kultywując tradycję spółdzielczości bankowej jesteśmy jednocześnie placówką finansową na wskroś nowoczesną, dobrze przygotowaną do profesjonalnej obsługi mieszkańców.
W 2010 roku Bank przeniósł się do nowoczesnego obiektu w centrum miejscowości Białopole, wyposażonego w bankomat, nowoczesne serwery i oprogramowanie pozwalające sprostać wyzwaniom stawianym przez naszych klientów. W swojej działalności zawsze stawiamy na jakość usług, zadowolenie klientów i ciągłe powiększanie funduszy własnych. Wynikiem tego jest szereg wyróżnień jakie bank otrzymał w minionych latach:

 • 2002 rok – Dyplom za pracę na rzecz członków Banku,
 • 2002 rok – Dyplom za efektywność,
 • 2003 rok – I miejsce na najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce,
 • 2003 rok – I miejsce wśród Najlepszych Banków Spółdzielczych,
 • 2004 rok – wyróżnienie – Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej,
 • 2004 rok – II miejsce na najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce,
 • 2004 rok – Dyplom za zajęcie II miejsca na najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce,
 • 2005 rok – Dyplom za wyróżniające wyniki,
 • 2007 rok – II miejsce na Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce,
 • 2008 rok – Złota Odznaka Honorowa nadana przez Polski Związek Emerytów/ Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny,
 • 2010 rok – III miejsce na najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce.

Ponadto Bank otrzymał szereg listów gratulacyjnych, podziękowań i wyróżnień
od organizacji samorządowych, rządowych, zrzeszeń i instytucji lokalnych.

Bankiem od 1994 roku kieruje Pan Wacław Nafalski Prezes Zarządu. Ukończył Uniwersytet Rolniczy w Lublinie i Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.

Obecnie sytuacja finansowa Banku jest stabilna, kadra pracownicza jest młoda z wyższym wykształceniem co rokuje na rozwój Banku i stałe wprowadzanie bardziej skomplikowanych produktów bankowych odpowiadających potrzebom naszych klientów.

Władze Banku

Rada Nadzorcza Banku

Edward Majewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stefan Kusz – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Mariusz Kamiński – Sekretarz Rady Nadzorczej
Leszek Goszczyński – Członek Rady Nadzorczej
Janusz Rakowiecki – Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Tkaczyk – Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Momot – Członek Rady Nadzorczej
Edward Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Grabarczuk – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Banku

Wacław Nafalski – Prezes Zarządu
Renata Niedźwiedzka – Wiceprezes Zarządu
Jolanta Kawka – Członek Zarządu

Informacje formalno-prawne

Bank Spółdzielczy w Białopolu
Chełmska 1A, 22-135 Białopole
wpisany w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129889, NIP 563-15-37-924, REGON 000500754
Bank Spółdzielczy w Białopolu stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego http://www.knf.gov.pl/Imag/Zasady_ladu_korporacyjnego_22-07-2014_tcm75-38575.pdf z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikające ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Statut

Placówki Banku

Centrala

Bank Spółdzielczy w Białopolu
ul. Che
łmska 1A
22-135 Bia
łopole
lubelskie

Godziny otwarcia: PN-PT 7.30 – 15.30
tel. 82 5682223

Oddziały

Bank Spółdzielczy w Białopolu Oddziałw Uchaniach
Ul. Partyzantów 10

22-510 Uchanie
lubelskie

Godziny otwarcia: PN-PT 7.30 – 15.30
tel. 84 6577216

Bank Spółdzielczy w Białopolu Punkt Kasowy w Teratynie
Teratyn 9A
22-510 Uchanie

lubelskie
Godziny otwarcia: PN-PT 7.30 – 15.30

tel. 84 6579216

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna oraz informacje podlegające ujawnieniu dostępne są w formie papierowej w Centrali Banku w Białopolu ul. Chełmska 1A, w pokoju Głównego Księgowego, w godzinach 8-14.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej